Damit diese Webseite einwandfrei funktionieren kann, aktivieren sie in Ihrem Browser JavaScript!
Gegevensbeschermingsverklaring JEMAKO Homepage
Deze gegevensbeschermingsbepalingen zijn het laatst geactualiseerd op 12 oktober 2023.

1. Overzicht

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website? De gegevens worden op deze website verzameld door de websitebeheerder. De betreffende contactgegevens kunt u vinden in het colofon van deze website of onder 2) in dit document.

Hoe registreren wij uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld dankzij het feit dat u ons deze verstrekt. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u invult op een contactformulier of om zaken die u ons meedeelt per e-mail. Anderzijds worden er automatisch gegevens verzameld door onze IT-systemen bij uw bezoek aan de website. Dat betreft dan hoofdzakelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van uw websitebezoek). De opslag van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een probleemloze bereikbaarheid van onze website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag. Wij gebruiken de gegevens die u invult in contactformulieren op onze website om uw vragen en zorgen te beantwoorden. Bij sollicitaties voor een activiteit als werknemer bewaren wij uw gegevens eerst gedurende 2 maanden; een langere opslag van de gegevens vindt alleen plaats met toestemming van de sollicitant. Bij verzoeken om een thuispresentatie te organiseren, om distributiepartner te worden of om stamklant te worden, geven wij uw gegevens door aan de door u genoemde distributiepartner; indien u geen distributiepartner heeft genoemd, geven wij uw gegevens door aan een distributiepartner bij u in de buurt, aangezien de ondersteuning in deze gevallen wordt verzorgd door een van onze distributiepartners.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?
U heeft te allen tijden het recht gratis inlichtingen te krijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van de opgeslagen gegevens met betrekking tot uw persoon. Bovendien heeft u het recht deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te eisen dat deze worden gewist. Bovendien mag u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van deze gegevens en kunt u eisen dat de verdere verwerking wordt ingeperkt. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt u te allen tijde tot ons richten over deze en/of andere zaken op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Gebruik daarvoor het adres uit het colofon. Daarnaast heeft u ook het recht een formele klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden
Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met behulp van cookies en zogeheten analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag geschiedt in de regel geanonimiseerd. U kunt tegen de analyse bezwaar maken of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gegevens hierover kunt u vinden in onze Gegevensbeschermingsverklaring onder Kop 3) ‘Gegevensverzameling op onze website’.
U kunt bezwaar maken tegen de analyse. Over uw mogelijkheden om formeel bezwaar aan te tekenen, wordt u in onderhavige Gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
Als exploitant van deze webpagina's nemen we de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en nemen daarom alle toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming in acht (met name de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) en de Zwitserse wetgeving hieromtrent, te weten het Datenschutzgesetz (DSG)). In het toepassingsgebied van de DSG moeten alle verwijzingen naar de AVG als verwijzingen naar de overeenkomstige wetsartikelen van de DSG worden gezien. Wij behandelen de gegevens ten aanzien van uw persoon vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels aangaande gegevensbescherming en met hetgeen dat in deze Gegevensbeschermingsverklaring staat gesteld.
Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen (zie punt 1 en 3). Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze Gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens wij opslaan en waarvoor wij die gebruiken. Ook leggen wij hierin uit op welke wijze dat gebeurt en met welk doel.
We wijzen u er graag op dat er bij de gegevensoverdracht via het internet (bijv. via e-mailcommunicatie) veiligheidslacunes kunnen optreden. Een volledige bescherming tegen de toegang tot uw gegevens door derden is niet mogelijk.

Gegevens van de verantwoordelijke instantie
De instanties verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website zijn:
JEMAKO International GmbH
Robert-Bosch-Str. 4
46414 Rhede
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 2872 8080
E-mail: info@jemako.com

en

JEMAKO Schweiz AG
Lavaterstr. 40
8002 Zürich
Zwitserland
Telefoon: +41 (0)44 285 75 30
E-mail: info@jemako.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij de verwerking van persoonsgegevens exclusief besluiten neemt over de doelen en de middelen (bijv. naam, e-mailadres en dergelijke).

Intrekking van uw toestemming tot gegevensverwerking
Veel processen bij de gegevensverwerking zijn uitsluitend mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder verleende toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling, bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail, aan de bovengenoemde verantwoordelijke instantie. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan het moment van uw intrekking blijft echter onaangetast.

Formeel recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Wanneer er sprake is van schendingen van de regels aangaande de gegevensbescherming, mag de betreffende persoon een formele klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de exploitant van deze website in kwestie met betrekking tot persoonsgegevens is de Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (www.ldi.nrw.de) of voor de betrokkenen uit Zwitserland – voor zover de inbreuk in Zwitserland plaatshad – de Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte in Bern (www.EDOEB.admin.ch). Verdere vragen over de bevoegde toezichthoudende autoriteit beantwoordt de door ons benoemde functionaris voor gegevensbescherming.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht op overhandiging van de gegevens die wij op basis van uw toestemming – of bij de vervulling van contractverplichtingen – geautomatiseerd verwerken. Dat betreft de overhandiging aan u of aan derden in een format dat gangbaar en machinaal verwerkbaar is. Indien u verlangt dat de gegevens worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke dan geschiedt dit alleen in zoverre dat technisch mogelijk is.

Informatie, blokkering, wissen, inperking en formeel bezwaar
Binnen het kader van de geldende wettelijke beperkingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie op te vragen over de gegevens die zijn opgeslagen aangaande uw persoon, alsmede over hun herkomst, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking. Daarbij heeft u in voorkomende gevallen ook recht op het corrigeren, blokkeren of wissen en tevens op de inperking van de verwerking van deze gegevens. Bovendien mag u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt zich tevens te allen tijde tot ons richten over deze en/of andere zaken op het gebied van de bescherming van uw persoonsgegevens. Gebruik daarvoor het adres uit het colofon.

Kennisgevingsplicht
Desgevraagd bevestigt de verantwoordelijke het voornemen om de gegevens van de betreffende persoon te gaan corrigeren of te wissen of om de verwerking daarvan te gaan inperken – voor zover dat mogelijk is en er geen onevenredig grote inspanningen aan verbonden zijn.

Geen reclame via e-mail
Het gebruik van onze contactgegevens – die in het kader van de colofonverplichting beschikbaar zijn gesteld – voor het doen toekomen van niet-uitdrukkelijk opgevraagde reclame of informatiemateriaal, wordt bij deze afgewezen. De exploitanten van de webpagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen indien er ongevraagde reclame-informatie, bijvoorbeeld via spammail, wordt toegezonden.

Functionaris Gegevensbescherming
JEMAKO International GmbH heeft de volgende partij benoemd als Functionaris Gegevensbescherming:
SILA Consulting GmbH
Herr Roland Nießing
Weseler Straße 9
46325 Borken
E-Mail: datenschutz@jemako.com

3. Gegevensverzameling op onze website

Gebruik van de website
De gegevens die worden verwerkt als u onze website bezoekt, beperken zich tot gegevens die nodig zijn voor het exploiteren, het beschikbaar stellen en het beveiligen van de website evenals voor de diensten die op de website worden aangeboden en webanalysedoeleinden. Als u onze website raadpleegt (en via onze website gebruikmaakt van onze diensten) kan via uw apparaat de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, besturingssysteem, type apparaat, browsernaam en -versie, datum en tijdstip van de raadpleging, adres van de website van waaruit u naar onze website werd doorgestuurd (indien van toepassing) etc. De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze website en diensten te exploiteren en te beveiligen, met name om veiligheidsredenen, om de stabiliteit en integriteit van onze systemen te waarborgen (art. 6, lid 1 f AVG). Verder kunnen we op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1 f AVG) een grondige webanalyse doorvoeren om de website te optimaliseren ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid en om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en onze diensten.

Communicatie
Via verschillende kanalen hebben wij contact met u, bijv. als u op onze website contactformulieren of soortgelijke formulieren invult, ons e-mails stuurt of andere digitale (of gedrukte) communicatiemiddelen gebruikt, waarmee gegevens worden uitgewisseld. Als u onze contactformulieren invult, ons een e-mail of een digitaal bericht in een andere vorm (of een bericht op papier, bijv. een brief) stuurt, leggen wij informatie vast, bijv. uw naam, uw e-mailadres (of een andere vorm van herkenning, bijv. een nickname op Messenger), uw telefoonnummer, het onderwerp, de inhoud van het bericht, de bijbehorende metagegevens en alle andere informatie die u in uw communicatie met ons deelt. Wij gebruiken deze gegevens om uw verzoek en eventuele overige vragen met betrekking tot het uitvoeren van onze dienstverlening (art. 6, lid 1 b AVG) en andere daarmee samenhangende vragen en aangelegenheden te verwerken die gebaseerd zijn op de inhoud van uw communicatie met ons. (art. 6, lid 1 a AVG). We slaan deze gegevens op om onze communicatie met u vast te leggen. Daarnaast slaan we de gegevens op voor scholingsdoeleinden, kwaliteitsbeheer, vervolgverzoeken (art. 6, lid 1 f AVG) en voor regelgevingsdoeleinden.

Cookies
De webpagina's gebruiken deels zogeheten 'cookies'. Cookies richten geen schade aan uw apparaat aan en ze bevatten geen virussen. Cookies hebben tot doel ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw apparaat en bewaard worden in uw browser. De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogeheten ‘session cookies’. Die worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparatuur opgeslagen totdat u ze heeft gewist. Deze cookies stellen ons in staat uw browser opnieuw te herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browserinstellingen zo aanpassen dat u wordt geïnformeerd over de plaatsing van cookies of dat u cookies alleen bij uitzondering toestaat of dat u de cookies helemaal of in bepaalde gevallen wilt weigeren. Ook kunt u instellen dat cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van uw browser. Wanneer u cookies deactiveert, kan het functioneren van deze website daardoor beperkter worden. Cookies die nodig zijn voor elektronische communicatieprocessen of voor de activering van bepaalde functies die u wenst (bijv. een ‘winkelwagen’) worden bewaard conform artikel 6 lid 1 f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten optimaal en zonder technische problemen ter beschikking te stellen. Voor zover er andere cookies worden opgeslagen (bijvoorbeeld voor de analyse van uw surfgedrag), worden die afzonderlijk behandeld in deze Gegevensbeschermingsverklaring.

Gegevens uit serverlogbestanden
De provider van de webpagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogeheten ‘serverlogbestanden’ die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Daarin staan de volgende gegevens:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer-URL
  • Hostnaam van de server die toegang tracht te krijgen
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die de gegevensverwerking toestaat in geval van rechtmatige belangen van de verantwoordelijke. De gegevens worden na circa 6 maanden gewist.

Analyse
Onze website gebruikt Matomo (voorheen Piwik geheten). Dat is een opensourcesoftware voor de statistische analyse van gebruikerssessies. Matomo gebruikt cookies, dat wil zeggen tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van dit internetaanbod, die wordt doorgegeven door de cookies, wordt opgeslagen op onze servers. IP-adressen worden geanonimiseerd voorafgaand aan die opslag.

In dit verband respecteren wij de instellingen van de zogeheten ‘DNT-Header’ (Do not Track Header) die u kunt terugvinden in de privacy-instellingen van de gebruikte browser.

De opslag van de cookies gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het anoniem analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website-aanbod als zijn reclameactiviteiten te optimaliseren. De gegevens die door het cookie over het gebruik van de website worden gecreëerd, worden niet aan derden verstrekt. U kunt de opslag door de cookies voorkomen met behulp van de desbetreffende instellingen in uw browsersoftware; we wijzen u er echter wel op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Mocht u het niet eens zijn met de opslag en het gebruik van uw gegevens, dan kunt u de opslag en het gebruik uitschakelen.

Enquêtes met LamaPoll
Voor het houden van online enquêtes gebruiken wij LamaPoll als verwerker, een technologie van Lamano GmbH & Co. KG, Prenzlauer Allee 36G, 10405 Berlijn, en we verstrekken LamaPoll in dit verband persoonsgegevens. LamaPoll is een webdienst voor het maken en uitvoeren van enquêtes. LamaPoll levert technische infrastructuur en software oplossingen die haar klanten in staat stellen om veilige online enquêtes te creëren, uit te voeren en te evalueren. Het behoort uitdrukkelijk niet tot de activiteiten van LamaPoll om gegevens te verhandelen, gegevens aan derden door te geven, gegevens te verkopen of op een andere manier te gebruiken. JEMAKO International GmbH en JEMAKO Schweiz AG blijven verantwoordelijk voor de gegevens.
Meer informatie over de gegevensbescherming van onze dienstverlener Lamapoll is te vinden op www.lamapoll.de/Support/Datenschutz.

Gegevensoverdracht van de virtuele winkelwagen en digitale content aan een verkooppartner
Wij verstrekken persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend aan derden binnen het kader van het gebruik van de virtuele winkelwagen. Hierbij wordt de inhoud van de virtuele winkelwagen binnen het kader van de voorbereiding van een overeenkomst overgedragen aan verkooppartners die u heeft uitgekozen.
Er vindt geen verdere gegevensoverdracht plaats.

Uw gegevens worden uitsluitend op servers verwerkt die worden geëxploiteerd door JEMAKO International GmbH, Duitsland, als verantwoordelijke. Dit kan gebeuren door de JEMAKO Produktionsgesellschaft mbH, Duitsland, in het kader van een opdrachtverwerking c.q. verwerking van opdrachtgegevens. Als het nodig is voor processen betreffende Zwitserland dan worden uw gegevens doorgegeven aan JEMAKO Schweiz AG, Lavaterstrasse 40, 8002 Zürich, Zwitserland, voor de verdere verwerking van uw bestellingen of aanvragen. Uw persoonsgegevens worden daarenboven niet buiten de Europese Unie en Zwitserland verwerkt, met uitzondering van het gebruik van software van derden conform de onderstaande bepalingen. Alle persoonsgegevens verwerkende activiteiten van de hier vermelde bedrijven van de JEMAKO groep gebeuren met het oog op de hier genoemde doelen en overeenkomstig en met inachtneming van de bepalingen die voortvloeien uit deze informatie over gegevensbescherming. Wij treffen tevens alle maatregelen die nodig zijn om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarin de gegevensverwerking is toegestaan voor het uitvoeren of aangaan van een overeenkomst.

Na het verlaten van de website, ook wanneer er gegevens van de virtuele winkelwagen zijn overgedragen aan verkooppartners, blijven er geen gegevens opgeslagen - met uitzondering van situaties zoals beschreven onder ‘Cookies’, ‘Gegevens uit serverlogbestanden’ en ‘Analyse’.
Voor de behandeling van cookies, met name in verband met het wissen van de hiermee verzamelde gegevens, verwijzen wij naar de sectie ‘Cookies’ binnen deze Gegevensbeschermingsverklaring.

De verkooppartner die u kiest tijdens het gebruik van de virtuele winkelwagen is onderworpen aan de wetten en regelgevingen aangaande gegevensbescherming, zoals die gelden binnen het land van de betreffende verkooppartner. In dit verband verwijzen wij u naar de Gegevensbeschermingsverklaring op de startpagina van de verkooppartner.

Wij verwijzen u tevens naar de rechten die aan de belanghebbende worden kenbaar gemaakt onder nummer 2. Zonder de verzameling en verwerking van persoonsgerelateerde gegevens van belanghebbenden is de afwikkeling van een bestelling niet mogelijk.

Veilige gegevensoverdracht
Uw persoonlijke gegevens worden bij JEMAKO veilig verzonden door middel van een versleuteling via SSL resp. TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Hoewel niemand een absolute bescherming kan garanderen, beveiligen wij onze website en overige systemen wel door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde inzage, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde derden.

Software van derde aanbieders
Op deze site zijn softwareoplossingen van derde aanbieders geïntegreerd. Als u die gebruikt, worden uw gegevens met inachtneming van de volgende aanwijzingen ook door deze derden verwerkt. De verantwoordelijke voor deze site kan hier gewoonlijk geen invloed op uitoefenen. Het gebruik van de software van derde aanbieders door u gebeurt derhalve op eigen verantwoordelijkheid.

Google Maps
Deze site maakt via een Application Programming Interface (API) gebruik van de kaartservice Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan.
Deze informaties wordt normaliter overgedragen aan een server in de VS en daar opgeslagen. De verantwoordelijke van deze website heeft geen invloed op die gegevensoverdracht aan Google Maps.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen en van een makkelijke vindbaarheid van de door ons op de website vermelde plaatsen, in het bijzonder voor het zoeken van distributiepartners. Hier is sprake van gerechtvaardigde belangen als bedoeld in art. 6 lid 1 f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl. Daarnaast vindt u meer informatie over de maatregelen die Google heeft getroffen wat betreft de internationale doorgifte van gegevens op: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de.

YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van die pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u een van onze, van een YouTube-plug-in voorziene, pagina’s bezoekt en op een video klikt, dan wordt een verbinding aangemaakt met de servers van YouTube. In dat proces wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Als u ingelogd bent op uw YouTube-account maakt u het voor YouTube mogelijk om uw surfgedrag direct te relateren aan uw persoonlijk YouTube-profiel. U kunt dit vermijden door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Hier is sprake van gerechtvaardigde belangen als bedoeld in art. 6 lid 1 f AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens en de getroffen maatregelen wat betreft de internationale doorgifte van gegevens vindt u in de informatie over gegevensbescherming van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Social media
Wij verzorgen op Social media bij de hier genoemde aanbieders een webpresentie waarlangs we met daar actieve klanten en andere belangstellenden communiceren om ze aldaar te kunnen informeren over onze producten.

Wij maken erop attent dat hierbij gegevens van de gebruikers buiten de Europese Unie of Zwitserland kunnen worden verwerkt. Daar kunnen voor u als gebruiker risico’s uit voortvloeien omdat bijvoorbeeld handhaving van uw rechten als gebruiker bemoeilijkt zou kunnen worden. In de privacyverklaringen, die u kunt lezen door op de onderstaande links te klikken, vindt u informatie over hoe deze aanbieders van sociale media waarborgen dat gegevens bij de doorgifte aan het buitenland naar behoren worden zijn beschermd.

De verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang in een doeltreffende communicatie met de gebruikers als bedoeld in art. 6 lid 1 f AVG. Als de gebruikers van de aanbieders van Social media worden gevraagd toestemming te geven voor de gegevensverwerking, dus bijvoorbeeld hun toestemming te geven door middel van het activeren van een selectievakje of het bevestigen van een button, dan is de wettelijke basis van de verwerking een toestemming als bedoeld in art. 6 lid 1 a AVG.

Voor details van de desbetreffende verwerkingen en eventuele mogelijkheden tot bezwaar maken, verwijzen we naar de onderstaande aanbieders van Social media.

Voor het geval van aanvragen om informatie en het claimen van gebruikersrechten maken we u erop attent dat die het meest doeltreffend rechtstreeks bij de aanbieders van Social media kunnen worden ingediend omdat alleen de aanbieders van Social media toegang hebben tot de gebruikersgegevens en navenante maatregelen kan treffen en informatie kan verstrekken. Mocht u toch ondersteuning nodig hebben, dan kunt u zich tot ons wenden. Wij zullen in het kader van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van gegevensbescherming invloed uitoefenen op de aanbieders van Social media om u te ondersteunen in het doen gelden van uw rechten.

Facebook
De gegevens van de gebruikers kunnen bij Facebook worden verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld uit het gebruiksgedrag en de daaruit blijkende interesses van de gebruikers gebruiksprofielen worden aangemaakt. De gebruiksprofielen maken het mogelijk om bijvoorbeeld advertenties te plaatsen binnen en buiten Facebook die vermoedelijk aansluiten bij de interesses van de gebruikers. Hiervoor worden gewoonlijk op de computers van de gebruikers cookies geplaatst waarin het gebruiksgedrag van de gebruikers wordt opgeslagen. Dit kan door Facebook ook worden gedaan als u niet beschikt over een eigen profiel op Facebook en/of niet bent ingelogd. Bovendien kunnen in de gebruiksprofielen ook gegevens worden opgeslagen die onafhankelijk van de gebruikte apparatuur van de gebruikers worden opgeslagen, in het bijzonder als de gebruikers lid zijn van Facebook en daar zijn ingelogd.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)

Instagram
Wij stellen inhoud en bijdragen op Instagram ter beschikking. Deze kunnen ook geïntegreerd worden in ons online aanbod. Dit kunnen knoppen, foto's, video's en teksten zijn. Gebruikers van de Instagram-service kunnen zich abonneren op bijdragen en hun tevredenheid uiten. Als gebruikers geregistreerde leden van de Instagram-service zijn, kan Instagram de interactie tussen gebruikers koppelen aan de inhoud die daar beschikbaar is met gebruikersprofielen. Instagram slaat ook gegevens op over de apparaten die gebruikt worden om toegang te krijgen tot Instagram, zoals apparaat-ID's. Instagram gebruikt ook cookies.

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Pinterest
Pinterest (Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland)

We hebben ook de Pinterest plug-in in onze website geïntegreerd. Als je ons Pinterest profiel opent via de plug-in, slaat Pinterest bepaalde persoonlijke gegevens over je op (bijv. IP, technische apparaatgegevens, gegevens over de toegang tot de website, geplaatste bestellingen). Het doel hiervan is om advertenties te kunnen tonen die zijn afgestemd op jouw interesses. Als je een Pinterest-profiel hebt, kan Pinterest deze gegevens aan je profiel toewijzen.

Je persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van Pinterest in de Verenigde Staten. De rechtsgrondslag voor deze gegevensoverdracht is jouw toestemming in overeenstemming met Art. 49 para. 1 zin 1 lit. a) GDPR. Je toestemming is vrijwillig. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping.

4. Wijziging van deze Gegevensbeschermingsverklaring

Onze Gegevensbeschermingsverklaring wordt regelmatig aangepast ten behoeve van onze dienstverlening en onze eisen met inachtneming van wetswijzigingen. Deze Gegevensbeschermingsverklaring kan daarom te allen tijde en naar ons eigen inzicht zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Bekijk daarom steeds weer de startpagina van JEMAKO om u van dergelijke wijzigingen te vergewissen. Het valt onder uw eigen verantwoordelijkheid de startpagina van JEMAKO regelmatig te controleren op wijzigingen - met name wanneer u persoonsgerelateerde gegevens naar ons stuurt.