Juridisch

Privacyverklaring Homepage JEMAKO
Versie: 23.05.2018

1. Overzicht

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website? De gegevens worden op deze website verzameld door de websitebeheerder. De betreffende contactgegevens kunt u vinden in de colofon van deze website of onder 2) in dit document.

Hoe registreren wij uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld dankzij het feit dat u ons deze verstrekt. Daarbij kan het bij voorbeeld gaan om gegevens die u invult in een contactformulier of om zaken die u ons meedeelt per e-mail. Anderzijds worden er automatisch gegevens verzameld door onze IT-systemen bij uw bezoek aan de website. Dat betreft dan hoofdzakelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van uw websitebezoek). De opslag van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website oproept.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld met als doel de probleemloze bereikbaarheid van onze website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?
U heeft te allen tijden het recht gratis inlichtingen te krijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van de opgeslagen gegevens met betrekking tot uw persoon. Bovendien heeft u het recht deze gegevens te corrigeren of te blokkeren of te eisen dat deze worden gewist. Bovendien mag u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van deze gegevens en kunt u eisen dat de verdere verwerking wordt ingeperkt. Ook heeft u het recht op gegevensportabiliteit. U kunt zich te allen tijde tot ons richten over deze en/of andere zaken op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Gebruikt u daarvoor het adres uit de Colofon. Daarnaast heeft u ook het recht een formele klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Analysetools en tools van derden
Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met behulp van cookies en zogeheten analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag geschiedt in de regel geanonimiseerd; uw surfgedrag kan niet op uw persoon worden herleid. U kunt tegen de analyse bezwaar maken of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gegevens hierover kunt u vinden in onze Privacyverklaring onder Kop 3) “Gegevensverzameling op onze website".
U kunt een aanklacht indienen tegen de analyse. Over uw mogelijkheden om formeel bezwaar aan te tekenen, krijgt u van ons informatie in deze Privacyverklaring.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De exploitanten van deze webpagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen de gegevens ten aanzien van uw persoon vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels aangaande gegevensbescherming en met hetgeen dat in deze Privacyverklaring staat gesteld.
Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen. Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze Privacyverklaring legt uit welke gegevens wij opslaan en waarvoor wij die gebruiken. Ook leggen wij hierin uit op welke wijze dat gebeurt en met welk doel.
We wijzen u er graag op dat er bij de gegevensoverdracht via het internet (bijv. via e-mailcommunicatie) veiligheidslacunes kunnen optreden. Een volledige bescherming tegen de toegang tot uw gegevens door derden is niet mogelijk.

Gegevens van de Verantwoordelijke Instantie
De instantie verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:
JEMAKO International GmbH
Robert-Bosch-Str. 4
46414 Rhede
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2872 8080
E-Mail: info@jemako.com

De Verantwoordelijke Instantie is de natuurlijke of rechts-persoon die bij de verwerking van persoonsgegevens exclusief besluiten neemt over de doelen en de middelen (bijv. naam, e-mailadres en dergelijke).

Intrekking van uw toestemming tot gegevensverwerking
Veel processen bij de gegevensverwerking zijn uitsluitend mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder verleende toestemming te allen tijde intrekken. Daarbij volstaat een informele mededeling, bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail, aan de bovengenoemde Verantwoordelijke Instantie. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan het moment van uw intrekking blijft echter onaangetast.

Formeel recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie
Wanneer er sprake is van schendingen van de regels aangaande de gegevensbescherming, mag de betreffende persoon een formele klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. De bevoegde toezichthoudende instantie aangaande kwesties met betrekking tot persoonsgegevens is de Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes – d.w.z. de Toezichthouder Gegevensbescherming van de deelstaat waar onze onderneming statutair is gevestigd.

Recht op gegevensportabiliteit
U heeft het recht op overhandiging van de gegevens die wij op basis van uw toestemming – of bij de vervulling van contractverplichtingen – geautomatiseerd verwerken. Dat betreft de overhandiging aan u of aan derden in een format dat gangbaar en machinaal verwerkbaar is. Indien u verlangt dat de gegevens worden overgedragen aan een andere Verantwoordelijke Partij dan geschiedt dit alleen in zoverre dat technisch mogelijk is.

Informatie, blokkering, wissen, inperking en formeel bezwaar
Binnen het kader van de geldende wettelijke beperkingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie op te vragen over de gegevens die zijn opgeslagen aangaande uw persoon, alsmede over hun herkomst, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking. Daarbij heeft u in voorkomende gevallen ook recht op het corrigeren, blokkeren of wissen en tevens op de inperking van de verwerking van deze gegevens. Bovendien mag u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt zich tevens te allen tijde tot ons richten over deze en/of andere zaken op het gebied van de bescherming van uw persoonsgegevens. Gebruikt u daarvoor het adres uit de colofon.

Kennisgevingsplicht
Desgevraagd bevestigt de Verantwoordelijke het voornemen om de gegevens van de betreffende persoon te gaan corrigeren of te wissen of om de verwerking daarvan te gaan inperken – voor zover dat mogelijk is en er geen onevenredig grote inspanningen aan verbonden zijn.

Geen reclame via e-mail
Het gebruik van onze contactgegevens – die in het kader van de colofonverplichting beschikbaar zijn gesteld – voor het doen toekomen van niet-uitdrukkelijk opgevraagde reclame of informatiemateriaal, wordt bij deze afgewezen. De exploitanten van de webpagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen indien er ongevraagde reclame-informatie, bijvoorbeeld via spammail, wordt toegezonden.

Toezichthouder Gegevensbescherming
JEMAKO International GmbH heeft de volgende Partij benoemd als Toezichthouder Gegevensbescherming:
SILA Consulting GmbH
Herr Roland Nießing
Landwehr 103-105
46325 Borken
E-Mail: datenschutz@jemako.com

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies
De webpagina's gebruiken deels zogeheten 'cookies'. Cookies richten geen schade aan uw apparaat aan en ze bevatten geen virussen. Cookies hebben tot doel ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw apparaat en bewaard in uw browser. De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogeheten "session cookies". Die worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparatuur opgeslagen totdat u ze heeft gewist. Deze cookies stellen ons in staat uw browser opnieuw te herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browserinstellingen zo aanpassen dat u wordt geïnformeerd over de plaatsing van cookies of dat u cookies alleen bij uitzondering toestaat of dat u de cookies helemaal of in bepaalde gevallen wilt weigeren. Ook kunt u instellen dat cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van uw browser. Wanneer u cookies deactiveert, kan het functioneren van deze website daardoor beperkter worden. Cookies die nodig zijn voor elektronische communicatieprocessen of voor de activering van bepaalde functies die u wenst (bijv. een "winkelwagen") worden bewaard conform artikel 6 alinea 1 sub f van de Datenschutz-Grundverordnung (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten optimaal en zonder technische problemen ter beschikking te stellen. Voor zover er andere cookies worden opgeslagen (bijvoorbeeld voor de analyse van uw surfgedrag), worden die afzonderlijk behandeld in deze Privacyverklaring.

Gegevens uit serverlogbestanden
De provider van de webpagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogeheten “serverlogbestanden” die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Daarin staan de volgende gegevens:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer-URL
  • Hostnaam van de server die toegang tracht te krijgen
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 alinea 1 sub f van de Datenschutz-Grundverordnung (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die de gegevensverwerking toestaat in geval van rechtmatige belangen van de Verantwoordelijke Partij. De gegevens worden na circa 6 maanden gewist.

Analyse

Onze website gebruikt Matomo (voorheen Piwik geheten). Dat is een opensourcesoftware voor de statistische analyse van gebruikerssessies. Matomo gebruikt cookies, dat wil zeggen tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van dit internetaanbod, die wordt doorgegeven door de cookies, wordt opgeslagen op onze servers. IP-adressen worden geanonimiseerd voorafgaand aan die opslag.

In dit verband respecteren wij de instellingen van de zogeheten "DNT-Header" (Do not Track Header) die u kunt terugvinden in de privacyinstellingen van de gebruikte browser.

De opslag van de cookies gebeurt op basis van artikel 6 alinea 1 sub f van de Datenschutz-Grundverordnung (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het anoniem analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website-aanbod als zijn reclameactiviteiten te optimaliseren. De gegevens die door het cookie over het gebruik van de website worden gecreëerd, worden niet aan derden verstrekt. U kunt de opslag door de cookies voorkomen met behulp van de desbetreffende instellingen in uw browsersoftware; we wijzen u er echter wel op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Mocht u het niet eens zijn met de opslag en het gebruik van uw gegevens dan kunt u de opslag en het gebruik uitschakelen.

Gegevensoverdracht van de virtuele winkelwagen en digitale content aan een verkooppartner

Wij verstrekken persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend aan derden binnen het kader van het gebruik van de virtuele winkelwagen. Hierbij wordt de inhoud van de virtuele winkelwagen binnen het kader van de voorbereiding van een overeenkomst overgedragen aan verkooppartners die u heeft uitgekozen.
Er vindt geen verdergaande gegevensoverdracht plaats.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming vindt er geen doorzending van uw gegevens aan derden plaats (bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden).

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 alinea 1 sub f van de Datenschutz-Grundverordnung (Algemene Verordening Gegevensbescherming) waarin de gegevensverwerking is toegestaan voor het uitvoeren of aangaan van een overeenkomst.

Na het verlaten van de website, ook wanneer er gegevens van de virtuele winkelwagen zijn overgedragen aan verkooppartners, blijven er geen gegevens opgeslagen - met uitzondering van situaties zoals beschreven onder "Cookies", "Gegevens uit Serverlogbestanden" en "Analyse".
Voor de behandeling van cookies, met name in verband met het wissen van de hiermee verzamelde gegevens, verwijzen wij naar de sectie "Cookies" binnen deze Privacyverklaring.

De verkooppartner die u uitkiest tijdens het gebruik van de virtuele winkelwagen is onderworpen aan de wetten en regelgevingen aangaande gegevensbescherming, zoals die gelden binnen land van de betreffende verkooppartner. In dit verband verwijzen wij u naar de privacyverklaring op de startpagina van de verkooppartner.

Wij verwijzen u tevens naar de rechten die aan de belanghebbende worden kenbaar gemaakt onder nummer 2. Zonder de verzameling en verwerking van persoonsgerelateerde gegevens van belanghebbenden is de afwikkeling van een bestelling niet mogelijk.

Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden bij JEMAKO veilig verzonden door middel van een versleuteling via SSL resp. TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Hoewel niemand een absolute bescherming kan garanderen, beveiligen wij onze website en overige systemen wel door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde inzage, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde derden.

Wijziging van deze privacyverklaring

Onze privacyverklaring wordt regelmatig aangepast ten behoeve van onze dienstverlening en onze eisen en met inachtneming van wetswijzigingen. Deze privacyverklaring kan daarom te allen tijde en naar ons eigen inzicht zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Bekijkt u daarom steeds weer de startpagina van JEMAKO om zich van dergelijke wijzigingen te vergewissen. Het valt onder uw eigen verantwoordelijkheid de startpagina van JEMAKO regelmatig te controleren op wijzigingen - met name wanneer u persoonsgerelateerde gegevens naar ons stuurt.

Deze privacybepalingen zijn het laatst geactualiseerd op 23.05.2018.